top of page

Hình thức đấu thầu

Vui lòng đặt giá thầucao hơn giá hiện tại . Bạn có thể đặt giá thầu bao nhiêu tùy thích. Giá thầu cao nhất hiện tại sẽ được cập nhật vào lúc 9h, 12h, 3h, 18h hàng ngày.

MỤC #14

MẶT HÀNG DECO LỚP BUNNY / MÙA ĐÔNG

Đấu thầu   1

Giá chào mua cao nhất là   550.000 VNĐ(Angela)

MỤC #15

LỚP BUNNY / LỊCH HÀNG NGÀY

Giá thầu 3  

Giá chào mua cao nhất là   600.000 VNĐ(Dino)

Congratulations!
Your bid was successfully placed!

KakaoTalk_20231207_230356933.jpg
KakaoTalk_20231207_231215779.jpg
KakaoTalk_20231207_230359298.jpg
KakaoTalk_20231207_230439992.jpg
KakaoTalk_20231207_230349735.jpg
KakaoTalk_20231207_230352191.jpg
bottom of page